Gerlev PE&Sports Academy

Gerlev PE&Sports Academy w Danii jest jedną z uczelni partnerskich AWFiS, która oferuje studentom z krajów Europy Wschodniej możliwość studiowania przez jeden semestr w międzynarodowym środowisku i we wspaniałej atmosferze.
Semestr studiów w Gerlev trwa od połowy sierpnia do połowy grudnia, podczas wyjazdu można korzystać ze niezliczonych możliwości jakie oferuje nasza partnerska uczelnia, w tym z ciekawych specjalizacji, wielu obiektów sportowych, wyjazdów studyjnych oraz wyśmienitych warunków bytowych.

Oferta wyjazdów na semestr studiów do Gerlev PE&Sports Academy w Danii jest skierowana do studentów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia na AWFiS. Warunkiem udziału w wyjeździe jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, dobre wyniki w nauce, dodatkowym atutem jest aktywność na rzecz AWFiS.

Informacje na temat zgłoszeń:
Termin składania dokumentów: 07.05.2013
Wymagane dokumenty: Formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen za semestr zimowy 2012/3013, list motywacyjny, dokument poświadczający znajomość języka (fakultatywnie), inne dokumenty i zaświadczenia świadczące o aktywności studenta.

Dokumenty należy składać w Biurze Programu Erasmus - pok. 107 (budynek szkoły), kontakt: erasmus@awf.gda.pl, osoba odpowiedzialna:  mgr Julia Ziółkowska